Privacybeleid

1. Privacybescherming in kort bestek

Algemene informatie
De hieronder weergegeven informatie is een beknopt overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens zodra u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie over het onderwerp privacybescherming vindt u in onze hieronder weergegeven privacyverklaring.

Gegevensregistratie op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevens op deze website worden door de exploitant van de website verwerkt. De contactgegevens van deze exploitant vindt u in de colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens geregistreerd als gevolg van het feit dat u deze gegevens aan ons doorgeeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u op een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden bij het bezoek aan de website automatisch door onze ICT-systemen geregistreerd. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om te waarborgen dat de website geheel correct wordt weergegeven. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u waar het uw gegevens betreft?

U heeft te allen tijde het recht om inlichtingen te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonlijke gegevens zonder dat u daarvoor een vergoeding verschuldigd bent. Bovendien hebt u het recht te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Hierover en met andere vragen over het thema privacybescherming kunt u contact met ons opnemen via het adres, vermeld in de colofon. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analysetools en tools van externe aanbieders
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit vindt vooral plaats door middel van cookies en zogenoemde analyseprogramma’s. Doorgaans wordt uw surfgedrag anoniem geanalyseerd en kunnen de analyseresultaten niet naar u worden herleid. U kunt deze tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Detailinformatie daarvoor vindt u in volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Informatie over de bezwaarmogelijkheden vindt u in deze privacyverklaring.

2. Algemene en verplichte informatie

Privacybescherming
De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en nemen daarbij de wettelijke voorschriften op het gebied van privacybescherming en deze privacyverklaring in acht.

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden diverse persoonlijke gegevens geregistreerd. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij registreren en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt hierin uiteengezet hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen u erop dat bij dataverkeer op internet (bijv. bij communicatie door middel van e-mail) altijd veiligheidsrisico’s zullen blijven bestaan. Een absolute bescherming van de gegevens tegen raadpleging door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie
De volgende organisaties zijn voor de gegevensverwerking op deze website verantwoordelijk:

Landkreis Grafschaft Bentheim
Grafschaft Bentheim Tourismus/ Abt. 85
Vertreten durch Sonja Scherder
Van-Delden-Str. 1-7
48529 Nordhorn
+49 (0)5921 / 961196
tourismus@grafschaft.de
www.grafschaft-bentheim-toerisme.nl

Münsterland e.V.
Verteten durch Klaus Ehling
Airportallee 1
48268 Greven

Registergericht: Amtsgericht Steinfurt 
Registernummer: VR-1313
Ust-IdNr. DE 265 429 362

+49 (0)2571 / 949392
touristik@muensterland.com
www.muensterland-tourismus.de

Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH
Vertreten durch Geschäftsführerin Petra Rosenbach
Herrenteichsstraße 17+18
49074 Osnabrück

Registergericht: Amtgericht Osnabrück
Registernummer: HRB 214613
Aufsichtsratsvorsitzender: Bürgermeister der Gemeinde Bad Rothenfelde Klaus Rehkämper
Ust-IdNr. DE329325197

+49 (0)541 / 3234570
mail@osnabruecker-land.de
www.osnabruecker-land.de

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel handelingen die gegevensverwerking inhouden zijn slechts mogelijk met uw uitdrukkelijke toesteming. U kunt eerder verleende toestemming altijd weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

Klachtrecht bij de bevoegde toezichthoudende instantie
Indien in strijd met wettelijke privacyregels wordt gehandeld heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De voor privacyrechtelijke aangelegenheden bevoegde instantie is de organisatie die in de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd met privacybescherming is belast. Een lijst van met de met privacybescherming belaste organisaties en hun contactgegevens zijn te vinden onder de link https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht gegevens, die wij op basis van uw toestemming of in het kader van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat beschikbaar te laten stellen. Indien u wenst dat de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, dan geschiedt dit uitsluitend voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling
De site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt, gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding eraan herkennen dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool in de vorm van een slotje in uw browserregel.

Zodra de SSL- c.q. TLS-versleuteling is geactiveerd kunnen derden niet meelezen in de gegevens die u aan ons stuurt.

Informatie, blokkering, wissen
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, over hun herkomst en ontvangers, over het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hierover en met andere vragen over het onderwerp persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de colofon vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails
Het gebruik van onze contactgegevens, die in het kader van de verplichting een colofon te vermelden openbaar zijn gemaakt, voor toezending van niet nadrukkelijk opgevraagd reclame- en/of informatiemateriaal wordt hiermee van de hand gewezen. De exploitanten van de webpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor in het geval van ongewenste toezending van reclamemateriaal, bijvoorbeeld in de vorm van spam-e-mails, gerechtelijke stappen te nemen.

3. Met privacybescherming belaste organisatie

Met privacybescherming belaste organisatie volgens wettelijk voorschrift
De volgende organisatie is voor onze onderneming belast met privacybescherming:

DSB Münster GmbH
de heer Niehüser
Martin-Luther-King-Weg 42-44
D-48155 Münster

Telefoon: +49 251 / 718790
E-mail: hniehueser@dsb-ms.de

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies
Een deel van de webpagina’s maakt gebruik van zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen, maar dienen ertoe dat onze site voor u gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger functioneert. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De meeste cookies die wij toepassen zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen bij uitzondering toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bij winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij opslag van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal te kunnen aanbieden. Mochten andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, dan worden deze in de privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden
De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenoemde server-log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons beschikbaar stelt. Het gaat hier om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer waarmee de site wordt geopend
  • tijdstip van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens zullen niet worden gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f DSGVO, waarin de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen wordt toegestaan.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier benadert worden uw formuliergegevens inclusief de daarin door u vermelde contactdata opgeslagen zodat wij uw verzoek of aanvraag in behandeling kunnen nemen of voor het geval er nog aanvullende vragen zijn. Deze gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan anderen verstrekken.

Dit betekent dat de verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens uitsluitend plaatsvindt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of de reden om de gegevens op te slaan niet meer geldt (bijv. nadat wij uw aanvraag volledig hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke voorschriften, bijv. betreffende bewaartermijnen, worden hierdoor niet aangetast.

 

Cookierichtlijnen

Dit cookiebeleid is opgesteld en bijgewerkt door het bedrijf CookieFirst.com.

6. Social media

Facebook-plugins
Plugins van het social network Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, maken integraal deel van onze webpagina’s uit. U herkent de Facebook-plugins aan het Facebook-logo of de “like-button” (“vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u een bezoek aan onze webpagina’s brengt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt aldus de informatie dat u met uw IP-adres onze webpagina heeft bezocht. Door de “like-button” van Facebook aan te klikken terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd kunt u op uw Facebook-profiel een link leggen naar de inhoud van onze webpagina’s. Daardoor is Facebook in staat het bezoek aan onze webpagina’s aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s niet geïnformeerd worden over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik daarvan door Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook onder: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Indien u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze webpagina’s kan koppelen aan uw Facebook-account, dan dient uit te loggen uit uw Facebook-account.

 

7. Analyse-tools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie voortgebracht informatie over het gebruik van de website door u wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een redelijk belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel de op de website aangeboden inhoud als zijn promotieactiviteiten te optimaliseren.

IP-anonimisering
Op deze website hebben wij de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de EU-lidstaten en in andere verdragsstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan gegevensoverdracht naar de USA ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar ingekort. Google zal deze informatie in opdracht van de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om over de websiteactiviteiten te rapporteren en om aan de exploitant van de website andere diensten te verlenen, die met het gebruik van de website en het internetgebruik samenhangen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin
U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Bovendien is het mogelijk de registratie van de door de cookie voortgebrachte gegevens (incl. uw IP-adres), die op uw gebruik van de website betrekking hebben, en de verwerking van deze gegevens door Google te voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren vanaf de volgende website: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensregistratie
U kunt de registratie van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de hieronder genoemde link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u op de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Externe gegevensverwerking
Wij hebben met Google een overeenkomst voor externe gegevensverwerking afgesloten en nemen bij het gebruik van Google Analytics de strenge voorwaarden van de Duitse, voor privacybescherming verantwoordelijke overheidsinstanties volledig in acht.

Demografische gegevens bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische gegevens” van Google Analytics. Hierdoor is het mogelijk rapportages op te stellen met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers aan de webpagina’s. Deze gegevens zijn afkomstig uit belangstellinggerichte reclame van Google en uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar bepaalde personen. U kunt deze functie te allen tijd via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics, zoals weergegeven onder het punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie”, integraal verhinderen.

8. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen hebben wij van u een e-mailadres nodig en daarnaast informatie aan de hand waarvan wij kunnen nagaan dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Andere gegevens worden niet c.q. slechts op basis van vrijwilligheid verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de opgevraagde informatie en stellen deze niet aan derden ter beschikking.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens vindt uitsluitend plaats nadat u hiermee heeft ingestemd (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming voor opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en wel via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De door u aan ons beschikbaar gestelde gegevens met het doel de nieuwsbrief te ontvangen worden door ons tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief gewist. Dit is niet van toepassing voor gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenlijst).

MailChimp
Deze website maakt voor de verzending van nieuwsbrieven gebruik van de diensten van MailChimp. Aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee o.a. de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert met het doel de nieuwsbrief te ontvangen (bijv. e-mailadres), dan worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de USA.

MailChimp is gecertificeerd volgens het “EU-US-Privacy-Shield”. Het “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de USA om te waarborgen dat Europese normen voor privacybescherming in acht worden genomen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een via MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een in de e-mail opgenomen bestand (zgn. web-beacon) contact met de servers van MailChimp in de USA. Aldus kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links eventueel zijn aangeklikt. Daarnaast wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van het openen, IP-adres, soort browser en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden herleid naar de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Deze informatie dient uitsluitend voor statistische analyse van de nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de behoeftes van de ontvangers.

Wanneer u niet wenst dat MailChimp analyses uitvoert, dan dient u zich voor de nieuwsbrief af te melden. In elke nieuwsbrief stellen wij een link daartoe ter beschikking. Het is ook mogelijk dat u zich direct op onze website voor de nieuwsbrief afmeldt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u voor de nieuwsbrief af te melden. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De door u aan ons beschikbaar gestelde gegevens met het doel de nieuwsbrief te ontvangen worden door ons tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt opgeslagen en na afmelding van de nieuwsbrief zowel van onze servers als van de servers van MailChimp gewist. Dit is niet van toepassing voor gegevens die voor andere doelen bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor de ledenlijst).

Meer informatie vindt u in de privacybepalingen van MailChimp onder: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Afsluiten van een Data-Processing-Agreement
Wij hebben met MailChimp een zogenoemde “Data-Processing-Agreement” afgesloten waarmee wij MailChimp ertoe verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. U kunt deze overeenkomst onder de volgende link inzien: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.

9. Plugins en tools

YouTube
Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. Exploitant van deze webpagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u onze webpagina’s, die zijn voorzien van een YouTube-plugin, bezoekt, dan wordt een verbinding gelegd met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze webpagina’s u heeft bezocht.

Wanneer u via uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats om een aansprekende wijze van presentatie van ons online-aanbod te realiseren. Dit is een redelijk belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Meer informatie over omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy.

Google Web Fonts
Deze website maakt gebruik van zogenoemde Web Fonts met uniforme weergave van lettertypes als doel. Deze Web Fonts worden door Google beschikbaar gesteld. Bij het openen van een webpagina laadt uw browser de benodigde fonts naar uw browsercache zodat teksten en lettertypes correct worden weergegeven.

Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de door u gebruikte browser contact maakt met de servers van Google. Hierdoor wordt Google geïnformeerd over het feit dat via uw IP-adres onze website wordt geopend. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats ten behoeve van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit is een redelijk belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan wordt een standaard lettertype van uw computer toegepast.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om van de functies van Google Maps gebruik te kunnen maken is het nodig uw IP-adres op te slaan. Doorgaans wordt deze informatie aan een server van Google in de USA doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps vindt plaats ten behoeve van een aansprekende weergave van ons online-aanbod en om de vindbaarheid van de op onze website genoemde locaties te vergemakkelijken. Dit is een redelijk belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.