Wedstrijdreglement

Voor onze quiz geldt het volgende wedstrijdreglement:

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door EUREGIO Grensoverschrijdend bureau voor toerisme (de organisator) met maatschappelijke zetel te Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau, Duitsland. De verantwoordelijke: EUREGIO.

Deze wedstrijd is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd noch wordt de wedstrijd beheerd door Facebook of mag deze worden geassocieerd met Facebook.

Artikel 2 – Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 8 juli 2016 tot 6 augustus 2016.

Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd

De te winnen hoofdprijzen zijn een driedaagse fietstvakantie in het Hasetal (Hase-Harmonie-Tour) met bagagetransfer en elektrische fietsen voor twee personen, een overnachting in het Stadthotel Münster inclusief een rondrit met de hop-on hop-off Münsterbus voor twee personen en een overnachting in Gasthof zum Freden in Bad Iburg voor twee personen.

Verder zijn er dagelijks prijzen te winnen, die variëren van entreekaarten voor musea, dierentuinen en recreatieparken tot boottochten, bus rondritten, vrijkaarten voor een theaterstuk en kortingsbonnen. Om de drie dagen wordt er een “pakketprijs” verloot, bestaande uit meerdere prijzen.

De prijzen kunnen in geen geval omgeruild worden voor andere voorwerpen of dienstverrichtingen van welke waarde ook, noch omgeruild in geld. De organisator behoudt het recht om wijzigingen in de samenstelling van de prijzen te maken.

Artikel 4 – Deelnamewijze

Om op een geldige manier deel te nemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer in de loop van de in artikel 2 bepaalde periode:

  • toetreden op de Geheim over de grens pagina op Facebook https://www.facebook.com/het.geheim.over.de.grens,
  • toetreden op de tab ‘Quiz,
  • fan worden van de Geheim over de grens pagina door op de ‘lk vind het leuk’ knop te klikken,
  • de Facebook applicatie aanvaarden,
  • de inhoud van onderhavig reglement uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaarden,
  • deelnemen aan de wedstrijd,
  • zijn deelname verzenden naar de server.

Onvolledige elektronische inzendingen en inzendingen die buiten de hierboven vermelde periode toekomen, zullen onontvankelijk verklaard worden.

Artikel 5 – Deelnemers

Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van de organisator, of van een van de aan deze onderneming verbonden vennootschappen, van een van hun reclamebureaus, alsook hun familieleden.

De deelname is persoonlijk en individueel. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer of een deelname aan de wedstrijd te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat de deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de leden van een club of enige andere vereniging te verhogen.

Bovendien is de wedstrijd toegankelijk alleen voor alle personen die op 20 juni 2016 veertien (14) jaar of ouder zijn.

De organisator behoudt zich het recht voor om de ouder of de wettelijke voogd van de minderjarige deelnemer te verzoeken zich mede akkoord te verklaren met de voorwaarden van dit reglement. Indien een minderjarige deelnemer wordt geselecteerd als winnaar van de prijs, zal de effectieve toekenning van deze prijs aan de deelnemer onderworpen worden aan de voorafgaande aanvaarding door diens ouder of wettelijke voogd van de voorwaarden van dit reglement. Indien een deelnemer tussen veertien (14) en achttien (18) jaar wordt geselecteerd als winnaar van de prijs, dan zal de deelnemer door een ouder of meerderjarige wettelijke voogd moeten worden begeleid.

Elke persoon die verwant is aan een winnaar en onder hetzelfde dak woont, kan de wedstrijd niet winnen.

Elke deelnemer dient toegang te hebben tot het internet en te beschikken over een geldig emailadres.

Artikel 6 – Bedrog of manipulatie

Herhaalde inschrijvingen onder verschillende e-mailadressen of door middel van catch-all e-mailboxen (e-mailboxen waarin die berichten ontvangen die naar onbestaande adressen worden gestuurd) of door middel van tijdelijke adressen hebben automatisch de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Eveneens zullen alle andere methodes van vervalsing of bedrog leiden tot de intrekking van de deelname aan de wedstrijd.

De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig reglement, zonder dat de deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de organisator.

Elke deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de wedstrijd.

Artikel 7 – Winnaar van de wedstrijd

Elke dag wordt er een „dagprijs“ verloot onder de deelnemers, die de vraag van de dag juist hebben beantwoord. Om de drie dagen wordt er in plaats van een “dagprijs” een “pakketprijs” verloot. Aan het einde van de wedstrijd worden de drie “hoofdprijzen” verloot tussen alle deelnemers.

De winnaars zullen persoonlijk op de hoogte worden gebracht per mail en/of via Facebook. In deze mail zal eveneens uitgelegd worden wat ze precies moeten doen om hun prijs in ontvangst te nemen. De winnaars verklaren akkoord te zijn dat hun namen op internet worden gepubliceerd. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. De prijzen kunnen niet worden overgedragen aan derden.

Artikel 8 – Opvragen van het reglement

Over deze wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: EUREGIO Grensoverschrijdend bureau voor toerisme, Enscheder Str. 362, D-48599 Gronau, Duitsland

Artikel 9 – Aansprakelijkheden

De deelname via Internet veronderstelt kennis en aanvaarding van de eigenschappen en grenzen van het Internet, met in het bijzonder wat betreft het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of kraken en risico’s op besmetting via mogelijke virussen op het netwerk, technische prestaties, de responstijd voor opzoeking, opvraging of overmaking van inlichtingen, risico’s op onderbreking en meer algemeen, de risico’s die eigen zijn aan elke verbinding en overdracht op het Internet.

De organisator weigert elke verantwoordelijkheid, zonder dat deze lijst exhaustief is, in geval van slecht gebruik of voorval verband houdende met het gebruik van de computer, van iedere disfunctie op het Internet netwerk, de servers van de wedstrijd, de informaticasystemen van de organisator of diens onderaannemers, de telefoonlijn of iedere andere technische verbinding die de goede werking van de wedstrijd verhindert. In geen geval zal een deelnemer aan de wedstrijd zich kunnen beroepen op een hierboven vermeld gebrek van de netwerken en/of informaticasystemen om de resultaten van de wedstrijd in vraag te stellen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een integraal of gedeeltelijk verlies van de voorgelegde resultaten ten gevolge van een gebrek in het netwerk van de Internetsite www.facebook.com en https://www.facebook.com/het.geheim.over.de.grens of die van de deelnemer.

Meer in het algemeen, kan de aansprakelijkheid van de organisator niet in het gedrang komen in geval van overmacht of in geval van toeval, onafhankelijk van diens wil. De organisator van deze wedstrijd wijst elke aansprakelijkheid af in geval van wijziging, vertraging of intrekking van de wedstrijd onafhankelijk van zijn wil.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke voorvallen die zich kunnen voordoen in het gebruik van de prijs door de begunstigd van zodra de winnaar de prijs in zijn bezit heeft. Evenmin kan de organisator door de begunstigd aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijs van zodra deze in het bezit is van de winnaar.

Van zodra de wedstrijd toegankelijk is via Internet en zodoende geen werkelijke territoriale begrenzing heeft wat betreft de plaats van toegang (ongeacht de verblijfsvoorwaarde van artikel 5 van dit reglement), kan de organisator geen enkele verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de naleving van alle nationale wetgevingen die op de een of andere manier deze wedstrijd zouden kunnen regelen. De organisator heeft zijn uiterste best gedaan om de naleving van de verschillende wetgevingen die van toepassing zouden kunnen zijn te verzekeren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een gebrek, die met name te wijten is aan een wetswijziging of het gebrek aan een verificatie aan een algemene of specifieke wetgeving. Het is uiteindelijk aan de deelnemer om na te gaan of zijn deelname aan de wedstrijd geen enkele wet schendt die rechtstreeks betrekking zou hebben in zijn land van verblijf.

In alle gevallen heeft de organisator de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen aan alle meegedeelde data en/of uren, met effect van zodra de mededeling van deze informatie online staat op de site https://www.facebook.com/het.geheim.over.de of elke andere site die wordt vermeld op deze pagina. De mogelijke bijvoegsels die tijdens de wedstrijd per advertentie op deze website zouden worden gepubliceerd, zullen beschouwd worden als bijlagen aan het Reglement.

Bovendien ontlast de deelnemer Facebook van iedere aansprakelijkheid betreffende deze wedstrijd.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt de organisator de deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in hun bestanden worden opgenomen.

Die gegevens zullen door de organisator verwerkt worden in het kader van de wedstrijd, het klantenbeheer, marktstudies en om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes betreffende EUREGIO producten en diensten te voeren. Indien de deelnemer dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat via e-mail of per brief te kennen geven. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de individualisering van de reclame op de website https://www.facebook.com/het.geheim.over.de.grens en op alle andere websites van de organisator.

Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor rechtstreekse marketing doeleinden.

Artikel 11 – Andere bepalingen

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd en/of het verloop ervan en/of dit reglement te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien in dit reglement zal door de organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de organisator, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen.

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement zonder voorbehoud wordt aanvaard. Iedere deelnemer die een van de bepalingen van het onderhavige reglement overtreedt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Artikel 12 – Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden geadresseerd voor 1 augustus 2016 aan de organisator. Na deze datum zal geen enkele klacht meer worden aanvaard.

Artikel 13 – Geschillen

Onderhavig reglement en wedstrijd vallen onder het Duitse recht. In geval van onenigheid van welke aard ook die in het bijzonder zou kunnen ontstaan uit de toepassing of de interpretatie van huidig reglement, zullen de partijen zich inspannen om hun geschil minnelijk te regelen, in dien verstande dat geen enkele onenigheid zal toegelaten worden op de modaliteiten van de wedstrijd, op de resultaten, op de winsten of hun ontvangst na 1 augustus 2016.

Behalve in geval van manifeste fouten, wordt er overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit de systemen van de wedstrijd van de organisator en de ondernemingen die tussenkomen voor haar rekening, bewijskracht hebben in alle geschillen wat betreft de elementen inzake verbinding en de informatica verwerking van deze inlichtingen inzake de wedstrijd.

Waar wacht je nog op? Begin vandaag nog met ontdekken

Met onze nieuwsbrief bent u altijd op de hoogte!
Inschrijven en echte geheimen ontrafelen…

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk te bieden. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Voor uitgebreide infomatie kunt u ook onze Privacyverklaring raadplegen.

Sluiten